Somavedic Medic získal certifikát od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF

Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způsobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatelnému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepšení přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.

           IGEF

Image

IGEF (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog Forschung)

IGEF je mezinárodní vědecká laboratoř, zabývající se výzkumem škodlivého působení vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, elektrosmogu a geopatogenních zón. IGEF testuje přístroje, které mají před těmito negativními vlivy chránit. Testováním reakcí organismu je v laboratořích IGEF zjišťována skutečná účinnost těchto přístrojů a v případě pozitivních výsledků obdrží následně testovaný produkt CERTIFIKÁT.

V roce 2014 jsme nechali jeden z našich přístrojů v této vědecké laboratoři otestovat. Testovaným přístrojem byl Somavedic MEDIC a jako testovací metoda byla zvolena  metoda měření variability srdeční frekvence (Heart Rate Variability-HRV).

Měření, probíhající po dobu několika týdnů, byla pečlivě zaznamenána a následně vyhodnocena.  Výsledky těchto testů potvrdily, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivém zatížení vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami vede k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhovou soustavu a nervový systém. Naměřené výsledky rovněž ukazují, že se pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC zvyšuje s prodlužující se dobou používání.

Po    vyhodnocení     výsledků     testů     byl     přístroj   Somavedic  MEDIC oceněn pečetí   -   CERTIFIKÁTEM   -     mezinárodního vědeckého institutu IGEF.
 

Použitá metoda měření HRV (Heart Rate Variability)

Variabilitou srdeční frekvence (HRV) se označuje schopnost (člověka, savce) měnit frekvenci srdečního rytmu. Zdravý organismus neustále přizpůsobuje autonomní fyziologickou regulaci - rychlost srdečního tepu - momentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak za normálních okolností srdeční frekvence opět sníží. Vyšší přizpůsobivost zatěži se projevuje jako vyšší variabilita srdeční frekvence. Při chronické stresové zátěži je tato schopnost vlivem dlouhodobého  napětí více či méně omezena a snížena.   

Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vysokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifikuje nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlouhodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost organismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům. Na pozadí těchto souvislostí lze pak prokázat ochranný účinek testovaného produktu na základě měření variability srdeční frekvence.

 


Certifikát a Odborný posudek v PDF verzi naleznete v příloze www.geopatogennizony.com/dokumenty-ke-stazeni

Odkaz na webové stránky IGEF:

www.elektrosmog.com/produkte-zum-schutz-vor-elektrosmog/harmonisierung-von-st%C3%B6rfeldern-im-haus


Tento posudek prokazuje funkčnost a účinnost přístrojů Somavedic.

 

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROSMOG-FORSCHUNG IGEF LTD
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ELECTROSMOG-RESEARCH IGEF LTD
IGEF CERTIFICATION CENTRE

 


POSUDEK

 

 

k biofyzikálnímu testování přístroje >Somavedic MEDIC<
o ochranném účinku při zátěži elektromagnetickým zářením,
vysílaným např. technologiemi Wi-Fi, WLAN (Wireless Local Area Network),
vysílači mobilního signálu, mobilními telefony, smartphony, bezdrátovými telefony DECT
a geopatogenními zónami

 

 

Zadavatel:
SOMAVEDIC Technologies s.r.o.; Vrbičany 63; 411 21; Česká republika
Datum vystavení posudku: 29. srpna 2014

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
Sídlo společnosti: Birmingham/GB. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod č. 7124301
IGEF OFFICE Tenerife – Calle Los Lavaderos 29, E-38360 El Sauzal, Tenerife/Espana - N.I.F. N8261104G
Vedení společnosti IGEF Ltd.: Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose – telefon 0034-922-562334; fax 0043-5354-88159
Informace a komunikace na internetu: www.elektrosmog.com – e-mail: igef-zertifizierung@elektrosmog.com

 

 

1
1. Základní informace o problematice
Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu a vysokofrekvenčního elektromagnetického záření. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť k přívodu elektrického proudu vytváří elektrická a magnetická pole, a tím také podstatnou část elektromagnetické zátěže životního prostředí, tzv. elektrosmog. Elektrosmog produkují také všechny elektrické a elektronické přístroje.
Bezdrátové sítě dnes nacházejí široké využití v bezpočtu oborů, mj. v průmyslové výrobě, logistice nebo zdravotnické technice. Také v soukromém životě používáme tyto technologie denně: nepostradatelným pomocníkem mnoha lidí se stala koncová mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo PDA. Bezdrátové telefony, Bluetooth, Wireless LAN, dálkově ovládané otvírání garážových vrat, přístrojů a strojů – všechny tyto technologie jsou založeny na bezdrátových komunikačních systémech. Lze předpokládat, že se technologie bezdrátových sítí budou v budoucnosti využívat stále ve větší míře a v nových oblastech.
Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny: vysokofrekvenční elektrosmog, jemuž se dnes už nelze vyhnout.
Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala na konci května 2011 vysokofrekvenční záření jako „potenciálně rakovinotvorné“. K tomuto závěru došla expertní skupina Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu. 31 odborníků ze 14 zemí vyhodnocovalo v Lyonu „téměř všechny dostupné vědecké doklady“.
Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Seznam podle mezinárodních výzkumů sahá až k závažným chorobám, jako je zvýšené riziko rakoviny, genetické modifikace a změny v imunitním a centrálním nervovém systému.
Dnes typická, technicky vytvořená hladina záření komunikačního radiosignálu překračuje ve městech přirozené elektromagnetické reliktní záření, nezbytné k životu, desetmilionkrát až miliardkrát.
Tento vývoj vede k tomu, že jsme všichni všude a nepřetržitě vystaveni elektromagnetické zátěži, jíž dosud lidstvo v takovéto formě a intenzitě nečelilo. Nebezpečnost tohoto nového typu ekologické zátěže spočívá v tom, že i informační systém lidského těla pracuje s přirozenými elektromagnetickými signály – ten ovšem pracuje s milionkrát nižšími hladinami energie! Nadměrný výskyt technických elektromagnetických polí a paprsků tak způsobuje v přírodě, u živočichů a u lidí četné biologické poruchy, vyvolávané pronikáním technických elektromagnetických signálů do přirozeného životního prostředí a do informačních systémů našich buněk, tělesných soustav a orgánů.
2
Každý člověk reaguje na elektromagnetickou zátěž ve svém okolí jinak. Tato reakce závisí na jedné straně na intenzitě a délce působení elektromagnetických frekvencí a modulací, jejichž důsledkem je jedinečná kombinace účinků, na druhé straně na dispozicích jedince, na individuální anamnéze a současném zdravotním stavu, na imunitním systému, schopnosti organismu kompenzovat okolní zátěž a na odolnosti vůči vnějším vlivům.
Navzdory četnými výzkumy prokázaným zdravotním rizikům vysokofrekvenčního elektromagnetického záření si už patrně nedokážeme dnešní společnost představit bez používání elektronických a elektrotechnických zařízení, jako jsou mobilní telefony a k jejich provozu nutné vysílače mobilního signálu. Je proto pochopitelné, že se úvahy člověka stáčejí spíše směrem, jak by bylo možné lépe se před důsledky elektromagnetického záření chránit.
Cílem následujícího testování tak bylo zjistit, zda a případně do jaké míry je přístroj Somavedic MEDIC vhodný k ochraně před škodlivým působením vysokofrekvenčního elektromagnetického záření a elektrosmogu.
2. Testování přístroje Somavedic MEDIC ohledně ochranného účinku při zátěži elektromagnetickým zářením, např. vysílači mobilního signálu, technologiemi Wi-Fi a WLAN (Wireless Local Area Network), mobilními telefony, smartphony, bezdrátovými telefony a geopatogenními zónami
K našemu níže zdokumentovanému testování byl ochranný účinek přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami testován deseti zkušebními osobami různého pohlaví v různých testovacích situacích. Jako testované osoby byli vybráni pouze lidé, kteří podle vlastní výpovědi citlivě reagují na elektrosmog.
Zdůvodnění volby měření variability srdeční frekvence jako diagnostického systému pro toto testování
Vegetativní nervový systém dynamicky řídí v závislosti na momentální vnější a vnitřní zátěži vnitřní rovnováhu organismu. Srdce reaguje jak na vědomě vnímané, tak na vědomím nevnímané podněty, např. na podněty elektromagnetického záření, vstupující z okolí do vegetativního nervového systému. Variabilita srdeční frekvence vychází u zdravého člověka především z optimální souhry sympatické a parasympatické větve vegetativního nervového systému.
Srdce je zdrojem elektromagnetické energie o síle 2,4 wattu, jejíž vibrace jsou měřitelné i v nejmenší buňce lidského organismu. Všechny rytmy života se projevují na srdečním tepu. Jsou-li tyto rytmy koherentní, ve vzájemné harmonii, cítíme se dobře. Hlavní měřitelnou veličinou tohoto informačního řetězce je variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability, HRV) jako nejdůležitější parametr pro exaktní posuzování psychické pohody a vitality.
3
Jako variabilita srdeční frekvence se označuje schopnost organismu (člověka, savce) měnit frekvenci srdečního rytmu. I v klidu dochází ke spontánním proměnám časových rozestupů mezi dvěma údery srdce. Zdraví organismus neustále přizpůsobuje autonomní fyziologickou regulací rychlost srdečního tepu momentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak srdeční frekvence za normálních okolností opět sníží. Vyšší přizpůsobivost zátěži se projevuje jako vyšší variabilita srdeční frekvence. Při chronické stresové zátěži jsou obě tyto schopnosti vlivem dlouhodobě vysokého napětí více či méně omezeny a sníženy.
Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vysokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifikuje nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlouhodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost organismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům.
Na pozadí těchto souvislostí lze prokázat ochranný účinek produktu nebo opatření na základě měření variability srdeční frekvence.
Spontánní stimulace vegetativního nervového systému elektromagnetickým zářením a geopatogenními zónami leží většinou hluboko pod prahem tělesného vnímání. Citlivá technika moderních systémů měření biologické zpětné vazby (biofeedback) však dokáže zaznamenat i nejmenší reakce řízení vegetativního nervového systému, a to zejména na základě parametrů variability srdeční frekvence. Ve vědeckém výzkumu byla opakovatelnost výsledků moderních měřicích přístrojů variability srdeční frekvence potvrzena i při krátkých intervalech měření.
Jako diagnostický systém byla proto zvolena metoda měření variability srdečního pulzu, pomocí níž bylo zjišťováno, zda energetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC povede u probandů ke zlepšení variability srdeční frekvence, a zda tak může přispět ke zvýšení individuální adaptability biologického systému.
Použití přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami by tak mělo vést k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence, pozitivně působit na srdeční oběhovou soustavu a snižovat výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy.
3. Biofyzikální testování energetického působení přístroje Somavedic MEDIC s využitím systému měření biologické zpětné vazby Stress Pilot Plus. V této studii jsme zaznamenávali změny fyziologických signálů skupiny probandů jako zpětnou vazbu vegetativního nervového systému na bioenergetickou informaci přístroje Somavedic MEDIC na základě měření variability srdeční frekvence. Výsledky měření pak byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami.


... ORIGINÁL, TABULKY A VYHODNOCENÍ NALEZNETE V PDF PŘÍLOZE...

http://tempwebmiumusersrecovery.blob.core.windows.net/users/73278/assets/21908bdd6adcc28a37e9b91034d81bc7/igefposudekgutachtensomavediccz.pdf


ZÁVĚR:

5. Souhrnné vyhodnocení výsledků všech testů biofyzikálního testování přístroje Somavedic MEDIC s využitím systému měření biologické zpětné vazby Stress Pilot Plus


Z výsledků měření lze vyvodit, že používání přístroje Somavedic MEDIC vede u 80 % testovaných osob ke zlepšení variability srdeční frekvence.

To má pozitivní vliv na srdeční oběhohvou soustavu a snižuje výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy. Naměřené výsledky ukazují, že pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC se zvyšuje s prodlužující se dobou používání.

U osmi testovaných osob se po částečně několikadenní fázi adaptace zlepšila schopnost regulovat srdeční frekvenci a adaptovat vegetativní nervový systém na různá zatížení elektrosmogem a geopatogenními zónami. Naměřené výsledky byly z velké části potvrzeny rovněž výpověďmi testovaných osob k subjektivnímu vnímání reakce jejich organismu na bioenergetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC.

6. Ocenění přístroje Somavedic MEDIC pečetí IGEF

Výsledky biofyzikálního testování zkušební a výzkumnou laboratoří IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivém zatížení vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami vede k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhohvou soustavu a snižuje výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy.

Díky tomu je přístroj Somavedic MEDIC vhodný také jako ochranné opatření při vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, elektrosmogu a působení geopatogenních zón. Používání přístroje Somavedic MEDIC však nenahrazuje v případě onemocnění lékařskou péči.

Přístroj Somavedic MEDIC je oceněn pečetí IGEF na základě licenčního ujednání se společností Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF, jímž se řídí podmínky používání pečeti IGEF.

Dr. Sofia Maria Vergaraová
Zkušební a výzkumná laboratoř IGEF

Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose
IGEF Certification Centre